ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 15/03/2566 23:46 น.

รวมฉีดทั้งหมด

ฉีดทั้งหมด

870,015

Dose

เข็ม 1

448,454

Dose

เข็ม 2

364,905

Dose

เข็ม 3

56,656

Dose

Sinovac

ฉีดทั้งหมด

183,471

Dose

เข็ม 1

160,234

Dose

เข็ม 2

23,225

Dose

เข็ม 3

12

Dose

AstraZeneca

ฉีดทั้งหมด

283,308

Dose

เข็ม 1

95,694

Dose

เข็ม 2

179,558

Dose

เข็ม 3

8,056

Dose

Sinopharm

ฉีดทั้งหมด

8,109

Dose

เข็ม 1

4,386

Dose

เข็ม 2

3,708

Dose

เข็ม 3

15

Dose

Pfizer, BioNTech

ฉีดทั้งหมด

395,127

Dose

เข็ม 1

188,140

Dose

เข็ม 2

158,414

Dose

เข็ม 3

48,573

Dose

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1

A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 18 ปี
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ของจังหวัดนราธิวาส

เป้าหมาย (1,3)

เข็ม 1 (โดส)

ร้อยละ (เข็ม 1)

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2

A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 18 ปี
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 ของจังหวัดนราธิวาส

เป้าหมาย (1,3)

เข็ม 2 (Dose)

ร้อยละ (เข็ม 2)