ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 24/06/2565 19:35 น.

รวมฉีดทั้งหมด

ฉีดทั้งหมด

857,880

Dose

เข็ม 1

446,278

Dose

เข็ม 2

360,396

Dose

เข็ม 3

51,206

Dose

Sinovac

ฉีดทั้งหมด

183,465

Dose

เข็ม 1

160,231

Dose

เข็ม 2

23,222

Dose

เข็ม 3

12

Dose

AstraZeneca

ฉีดทั้งหมด

282,627

Dose

เข็ม 1

95,518

Dose

เข็ม 2

179,421

Dose

เข็ม 3

7,688

Dose

Sinopharm

ฉีดทั้งหมด

8,109

Dose

เข็ม 1

4,386

Dose

เข็ม 2

3,708

Dose

เข็ม 3

15

Dose

Pfizer, BioNTech

ฉีดทั้งหมด

383,679

Dose

เข็ม 1

186,143

Dose

เข็ม 2

154,045

Dose

เข็ม 3

43,491

Dose

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1

A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 18 ปี
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ของจังหวัดนราธิวาส

เป้าหมาย (1,3)

เข็ม 1 (โดส)

ร้อยละ (เข็ม 1)

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2

A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 18 ปี
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 ของจังหวัดนราธิวาส

เป้าหมาย (1,3)

เข็ม 2 (Dose)

ร้อยละ (เข็ม 2)