ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชากรในเขตรับผิดชอบ จังหวัดนราธิวาส (แยกรายหน่วยบริการ)

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 04/09/2565 14:52 น.