รายงานการฉีดวัคซีน COVID-19 (Workload) จังหวัดนราธิวาส (แยกรายหน่วยบริการ)

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 16/08/2565 18:12 น.