ข้อมูลการฉีดวัคซีน COVID-19

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 16/08/2565 18:12 น.

รวมฉีดทั้งหมด

ฉีดทั้งหมด

863,391

Dose

เข็ม 1

447,176

Dose

เข็ม 2

362,290

Dose

เข็ม 3

53,925

Dose

Sinovac

ฉีดทั้งหมด

183,468

Dose

เข็ม 1

160,233

Dose

เข็ม 2

23,223

Dose

เข็ม 3

12

Dose

AstraZeneca

ฉีดทั้งหมด

282,798

Dose

เข็ม 1

95,518

Dose

เข็ม 2

179,449

Dose

เข็ม 3

7,831

Dose

Sinopharm

ฉีดทั้งหมด

8,109

Dose

เข็ม 1

4,386

Dose

เข็ม 2

3,708

Dose

เข็ม 3

15

Dose

Pfizer, BioNTech

ฉีดทั้งหมด

389,016

Dose

เข็ม 1

187,039

Dose

เข็ม 2

155,910

Dose

เข็ม 3

46,067

Dose

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1

A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 18 ปี
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ของจังหวัดนราธิวาส

เป้าหมาย (1,3)

เข็ม 1 (โดส)

ร้อยละ (เข็ม 1)

แผนที่ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2

A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 18 ปี
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 2 ของจังหวัดนราธิวาส

เป้าหมาย (1,3)

เข็ม 2 (Dose)

ร้อยละ (เข็ม 2)