แผนที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จังหวัดนราธิวาส

หน่วยฉีด อำเภอ ใน/นอก รพ. เส้นทาง
รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ เมืองนราธิวาส ในโรงพยาบาล
รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ เมืองนราธิวาส นอกโรงพยาบาล
รพ.ตากใบ ตากใบ ในโรงพยาบาล
รพ.บาเจาะ บาเจาะ ในโรงพยาบาล
รพ.ยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยี่งอ ในโรงพยาบาล
รพ.ระแงะ ระแงะ ในโรงพยาบาล
รพ.รือเสาะ รือเสาะ ในโรงพยาบาล
รพ.ศรีสาคร ศรีสาคร ในโรงพยาบาล
รพ.แว้ง แว้ง ในโรงพยาบาล
รพ.สุคิริน สุคิริน ในโรงพยาบาล
รพ.สุไหงปาดี สุไหงปาดี ในโรงพยาบาล
รพ.จะแนะ จะแนะ ในโรงพยาบาล
รพ.เจาะไอร้อง เจาะไอร้อง ในโรงพยาบาล