รายงานความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบ จังหวัดนราธิวาส (แยกรายหน่วยบริการ)

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 15/03/2566 23:46 น.