ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชากรในเขตรับผิดชอบ จังหวัด (แยกรายตำบล)

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 16/08/2565 18:12 น.