ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน COVID-19 ประชากรในเขตรับผิดชอบ จังหวัด (แยกรายตำบล)

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 15/03/2566 23:46 น.