แผนที่ข้อมูลวัคซีนโควิด 19 จังหวัดนราธิวาส | ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1

ที่มาข้อมูล MOPH IC ประมวลผลข้อมูลเมื่อ 16/08/2565 18:12 น.
A : ประชากรในเขตรับผิดชอบ Type Area 1,3 สถานะยังไม่จำหน่าย Dischage =9 เป็นคนไทย Nation 099 และอายุมากกว่าหรือเท่า 18 ปี
B : ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 ของจังหวัดนราธิวาส

ประชากรเป้าหมาย

ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 1 (โดส)

ร้อยละการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็ม 1